search
Rent $
Bedrooms:
backpage.com > Chicago rentals > Chicago apartments/houses

Posted: Wednesday, March 1, 2017 2:38 PM

Reply

House share - Shikago no kōgai nyūkyo-sha boshū House Share
nyūkyo-sha boshū hausushea nyūkyo-sha boshū House Share
rozēru no ikken'ya ni issho ni sunde kureru hausumeito o boshū shite orimasu.
Tanki demo chōki demo sōdan kanōdesu.

4 Beddorūmu
2 basu
3 toire
2000 Sq ft

garāji shako 2 daibun
hiroi uraniwa
Note: HOA: 2 Large outdoor swimming pools ando
1 indoa pool indoa to autodoa no pūru yukikaki to hyō no shiba kari wa hoa ga shite
kurerunode shinpai arimasen.

(1) 3 gatsu no ichinichi kara hitotsu no heya ga sorate imasu.
(2) 3 gatsu no 15 nichi kara hitotsu no heya ga sorate imasu.
(4) 6 gatsu no ichinichi kara mō hitotsu no heya ga sorate imasu.

Yachin:

(1) $ 525 + kōnetsu-hi bed to kagu mo kashidashi shimasu.

(2) $ 400 + kōnetsu-hi
(4) $ 550 + kōnetsu-hi bed to kagu mo kashidashi shimasu.

Toire o furo, daidokoro wa kyōdō sentakki kansō-ki kanbi-ka no mae no doraibuu~ei ni kuruma chūsha dekimasu. Mitsuwa made 15-bu, kūkō made 30-bu kagu wa ribingurūmu ni sofā to dainingu setto ga arimasu. Petto to sumōkā no kata wa goenryokudasai. Go shitsumon nado ga aru kata wa o kigaru ni o toiawase kudasai.

375 Ventura Club Dr, Roselle, IL, 60172    google map | yahoo map

Bedrooms: 2
Rent: $550

• Location: 375 Ventura Club Dr, Roselle, IL 60172, Chicago

• Post ID: 54722262 chicago
chicago.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com